Partnerskap Mittstråket har skrivit ett gemensamt remissvar på Trafikverkets inriktningsplanering

Sammanfattande synpunkter

• Ökade resurser och fokus på vidmakthållande är mycket bra. Men den tid vi nu lever i med militär upprustning, klimatförändringar, nödvändig grön omställning och industrietableringar ställer också behov på investeringar. Partnerskapet förespråkar att ramnivån ökas med minst 20% samt ytterligare förstärkning av alternativ finansiering såsom EU-medel

• I Jämtlands och Västernorrlands län sker nu en omfattande industriell tillväxt, detta gäller även Tröndelag på andra sidan riksgränsen där vi finner Trondheim, Norges tredje största stad. Dessa tre regioner binds samman av Mittstråket. Utvecklingen skapar både nya möjligheter samt behov. För industrierna är tillgång till effektiva, leveranssäkra och hållbara transporter avgörande. Det gäller godstransporter, såväl som snabba personresor, som är en nyckelfaktor för kompetensförsörjningen. Det är viktigt att hänsyn tas till behov och utveckling i landets olika delar när ramnivån ska beslutas.

• Det krävs både väg- och järnvägsåtgärder för att stärka stråk av militärstrategisk betydelse, såsom Mittstråket.

• I Norges nationella transportplan pekas Meråkerbanan/Mittbanan och E14 ut som speciellt viktiga förbindelser för handel och beredskap, och investeringar i infrastrukturen planeras. Detta behöver mötas upp med investeringar på svensk sida.

• Det namngivna objektet på 300 miljoner på Mittbanan mellan Sundsvall och Storlien 2028-2033 är samhällsekonomiskt lönsamt och viktigt för utvecklingen av stråket. Partnerskapet förväntar sig att objektet inte att blir aktuellt för omprövning eller senareläggning.

• Satsningar på E14 behövs för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Val av objekt för mötesseparering bör återspegla ett mål om en nationell standard för europavägarna

• När infrastrukturplanen tas fram är det viktigt att hänsyn tas till det förändrade klimatet med fler kraftiga regn och fler tjällossningsperioder som utgör en ökande påfrestning på anläggningarnas tillstånd

• Det är positivt att finansiering av Försvarsmaktens behov föreslås ske i annan ordning

Här kan du läsa hela svaret