Den 16 juni prioriterade Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland medel för projekt Mittstråket 2.0. Projektets investeringar och insatser ska bidra till att göra Mittbanan, järnvägen mellan Sundsvall och Storlien, till en fossilfri transportkorridor med kortare restider och fler resenärer som bidrar till större arbetsmarknadsregioner.

Mittstråket har stor betydelse som transportstråk ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Spelplanen för transporter av människor och gods i mittnorden håller på att förändras. Bland annat elektrifieras Meråkerbanan på norska sidan, samtidigt byggs en logistikpark i Sundsvall.

– Detta är välkomna satsningar på Mittbanan. Vi behöver investeringar i infrastrukturen för att realisera potentialen på Mittbanan och för att möta behovet från resenärer och godstrafiken. Det är viktigt att rusta upp järnvägen, inte minst utifrån att Meråkerbanan nu elektrifieras och att det blir allt viktigare med klimatsmarta och effektiva transporter, säger Jonas Andersson ordförande i Regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Projektet innebär infrastrukturinvesteringar på Mittbanan, några exempel är förbättrad bytespunkt i Nälden, bortbyggande av osäkra plankorsningar längs med två sträckor och åtgärder som minskar risk för störningar och ger tidsvinster. Inom projektet ska det även genomföras samverkansinsatser och aktiviteter inom gods- och persontransporter. Flertalet utredningar kommer genomföras för att göra framtida insatser mer mogna för genomförande, bland annat utredningar kring förbättrade bytespunkter längs med Mittbanan samt analyser kring flöden av gods. Insatserna ska bidra till att öka göra Mittbanan mer attraktiv för gods- och persontransporter.

– Mittbanan är en viktig tvärförbindelse för kommunerna, näringslivet och medborgarna i regionen. Det finns behov av att öka kapaciteten och minska restiderna. Genom samarbetet i Mittstråket 2.0 kan Trafikverket genomföra ytterligare åtgärder utöver de som finns medtagna i den nationella planen, säger Thomas Andersson enhetschef för åtgärdsplanering på Trafikverket.

– Som ett led av Pendlingspunkt Nälden så är kombination av buss och tåg ett viktigt steg mot ett mer hållbart resande. Denna åtgärd säkerställer kollektivt resande och gynnar studie- och arbetspendling både till och från Nälden. Genom gott samarbete med Regionen och Europiska regionala utvecklingsfonden har vi fått möjligheten att genomföra denna åtgärd, vilket vi är mycket tacksamma för. Detta bidrar inte bara till att utveckla bygden och kommunen utan är även ett sätt att öka takten i den omställning mot förnybar energi som vi befinner oss i, säger Carl-Johan Winblad samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Krokoms kommun.

Projektet får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 1:1 medel via Region Jämtland Härjedalen och 1:1 medel via Region Västernorrland. Trafikverket samt Krokoms kommun medfinansierar insatser de ska genomföra. Projektet kommer drivas av Region Jämtland Härjedalen och projektpartners är Trafikverket samt Krokoms kommun. Projektet pågår 2023–2027.

För mer information:

Moa Breivik, samordnare Partnerskap Mittstråket 063-14 66 10

Thomas Andersson, enhetschef Åtgärdsplanering Region Mitt Trafikverket 010-123 80 98

Carl-Johan Winblad, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Krokoms kommun, 076-101 70 54