Projekt Mittstråket 2.0

Projekt Mittstråket 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Krokoms kommun. Insatser inom projektet ska bidra till att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider. I Projektet ska flera investeringar på Mittbanan genomföras som kommer bidra till ökad kapacitet och redundans, höjd trafiksäkerhet och hastighet på Mittbanan. Projektet får finansiering från EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland. Trafikverket samt Krokoms kommun medfinansierar insatser de ska genomföra. Projektet pågår 2023–2027 och total budget är 285 miljoner kronor.

Några exempel på investeringar som ska göras är förbättrad bytespunkt i Nälden, bortbyggande av osäkra plankorsningar längs med två sträckor och åtgärder som minskar risk för störningar och ger tidsvinster. Projektet innehåller även insatser för att främja överflyttning av gods från väg till järnväg, t.ex. genom att arrangera dialogsamtal kring etableringen av omlastningscentral kring Östersund och genom att göra insatser för att främja nyttjandet av den nya logistikparken i Sundsvall. Projektet innehåller också insatser för att förbättra persontransporter, som dialog och utredningar kring bytespunkter och mobilitetstjänster. Flertalet utredningar kommer genomföras för att göra framtida insatser mer mogna för genomförande, bland annat utredningar kring förbättrade bytespunkter längs med Mittbanan samt analyser kring flöden av gods. Insatserna ska bidra till att öka göra Mittbanan mer attraktiv för gods- och persontransporter.

Projektmål

Projektets insatser har bidragit till att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider. Förutsättningarna för godstrafik, arbets- och utbildningspendling samt fritidsresor förbättrats och det regionala näringslivet kan dra nytta av fördelar som detta ger. Aktiviteterna i projektet kommer bidra till: att öka kollektivt resande genom att överbrygga barriärer för tillgänglighet till stationer, ge målgrupperna kunskap om hur jämställdhet, hållbarhet och inkludering kan integreras i infrastrukturplaneringen samt ökad kunskap om och större nyttjande av strategiska noder för omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart. Kunskapsunderlaget har stärkts för hur Mittbanan kan utvecklas i framtiden för att än bättre möjliggöra för god arbets- och utbildningspendling samt godstrafik. Projektet har synliggjort att satsningar på Mittbanan är viktiga för internationella transportflöden samt för regional utveckling och tillväxt..

Projektets aktiviteter

Investeringar

Utredningar

Kontakt

Catharina Utanskog

Projektledare
Region Jämtland Härjedalen
catharina.utanskog@regionjh.se
063-153967

Emma Frid Eriksson

Projektmedarbetare
Region Jämtland Härjedalen
emma.frideriksson@regionjh.se
063-146565

Malcolm Lundgren

Trafikverket
malcolm.lundgren@trafikverket.se 010-1231226

Lisa Edlund

Krokom kommun
lisa.edlund@krokom.se
0640-16434