Med gemensamma krafter inom partnerskapet Mittstråket har vi lyckats nå viktiga framgångar i beslutet om en ny nationell infrastrukturplan gällande Mittbanan. Däremot saknades viktiga satsningar på vägnätet i Mittstråket.

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för infrastruktur för 2022–2033. I den presenteras en nya satsningar på Mittbanan. Utöver de 500 miljoner som fanns med i Trafikverkets förslag så kompletteras detta nu med ytterligare 300 miljoner. Ett mycket viktigt och välkommet tillskott.  I nuläget investerar Norge 2,3 miljarder norska kronor på att elektrifiera och förstärka Meråkerbanan.  Detta öppnar upp en fjärde elektrifierad gränsöverskridande järnvägsförbindelse mellan Sverige och Norge. En grön gränsöverskridande järnvägskorridor från kust till kust som kopplar samman hamnar i Atlanten med hamnar Östersjön. Något som ger jättestora möjligheter att utveckla person och godstransporter via Mittbanan. Viktigt för EU, Sverige, Jämtland, Västernorrland och inte minst för klimatet.

”Vi är givetvis mycket glada att vi med gemensamma krafter inom partnerskapet Mittstråket lyckas få gehör för viktiga satsningar på Mittbanan, men det kommer att behövs betydligt mer investeringar framåt om vi ska nå den potential som vi vet banan har” säger Jörgen Larsson Ordförande för Partnerskapet Mittstråket

För att kunna ta vara på alla möjligheter fullt ut behövs mer investeringar på järnväg i norra Sverige, både på Mittbanan och övriga anslutande järnvägsbanor.

 ”I planen saknas viktiga satsningar på anslutande banor. Något som är mycket viktigt för att nå full effekt för Mittbanan och hela Järnvägssystemet i Norra Sverige” säger Jörgen Larsson

Vägnätet och i synnerhet E14 är av stor betydelse för regionernas utveckling. Satsningar på järnvägen behöver därför kompletteras med insatser för underhåll och att förbättra trafiksäkerheten på E14. Endast korta delsträckor längs E14 har mitträckeseparering idag, standarden och trafiksäkerheten är långt sämre än på den stora majoriteten av europavägar i Sverige.

”Vi kan inte acceptera hastighetssänkningar som åtgärd för trafiksäkerhet eller undermåligt underhåll.  Vi behöver investeringar till ökad trafiksäkerhet. Vi kräver snabba och säkra vägar även på Mittstråket” Säger Jörgen Larsson som fortsätter berätta att ”Partnerskapet Mittstråket kommer med full kraft arbeta vidare för att skapa goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Mittstråket. Vi arbetar förnärvarande tillsammans med Trafikverket med en ansökan om medel inom ramen för ett nytt EU projekt för framtidens resor och transporter i Jämtland och Västernorrland. Mer detaljer om detta hoppas vi kunna släppa under hösten”

 

 

För mer information:

Jörgen Larsson
Ordförande
Partnerskap Mittstråket
jorgen.l.larsson(a)regionjh.se, 070-320 06 96

 

Moa Breivik
Infrastruktursamordnare
Partnerskap Mittstråkets kansli
moa.breivik(a)regionjh.se, 070-632 63 96