NÄRINGSLIVSDIALOG

Vi planerar för nya satsningar längs Mittstråket för snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet – nu söker vi inspel och idéer från näringslivet

När: 5 maj, 13:15 – 14:30 samt 15:00-16:15 Var: Webbmöte

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig Mittstråket. Att resa längs Mittstråket tar tid. Godstrafiken strävar på efter den smala och belastade vägen. Att tågen går för sällan och att restiderna är långa uppmuntrar inte människor att arbetspendla vilket blir ett hinder för de företag som behöver kompetens och vill utvecklas. Vi vill utveckla Mittstråket och planerar tillsammans med Trafikverket ett nytt investeringsprojekt i syfte att främja hållbara transporter, korta restider, öka godskapacitet samt underlätta arbets- och utbildningspendling. Finansiering kommer sökas från europeiska regionala utvecklingsfonden, för åtgärder som förbättrar järnvägen (och tillgången till den) längs sträckan Sundsvall-Storlien.

Syftet med dialogtillfällena är att ta del av erfarenheter, inspel, idéer och behov från berörda näringar för att sedan se hur/om vi kan integrera förslagen i det kommande projektet.

Gods & transport 13:15 – 14:30

Hur kan mittbanan utvecklas för att gynna godstransporter? Vilka behov av transport har er verksamhet nu och i framtiden? Vad behövs för att flytta fler transporter från väg till järnväg?

Målgrupp: åkeriföretag, frakt- och transportbolag, skogsnäring, industri och andra som vill nyttja mittbanan för transport

Persontåg, trafikering och besöksnäring 15:00-16:15

Hur kan mittbanan utvecklas för att främja att ökat resande med tåg? Vilka behov ser er verksamhet nu och i framtiden?

Målgrupp: Turism, destinationsbolag, trafikoperatörer, kollektivtrafik och andra aktörer som ser mittbanan som möjliggörare för gröna resor

 

Anmäl dig via denna länk

 

Kontakt

Vera Persson Holm
vera.holm@regionjh.se
073-054 66 71
Samordnare Partnerskap Mittstråket

Moa Breivik
moa.breivik@regionjh.se
070-632 63 96
Samordnare Partnerskap Mittstråket