Bifall för Partnerskap Mittstråkets projekt Kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan

EU’s strukturfondspartnerskap för Mellersta Norrland har beviljat medel till projektet Kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan. Huvudman är Region Jämtland Härjedalen med samverkansparten Trafikverket och projektet består av två investeringar på Mittbanan.

Projektet med en omslutning på nästan 19 miljoner är ett led i den fortsätta strategiska satsningen för tillväxtarbetet i Mellersta Norrland och EU-programmet medfinansierar med 50%. Syftet är att åstadkomma kortare restider, ökad kapacitet och en modernisering av järnvägen utifrån fyrstegsprincipen samt resenärer och godstrafikens behov.

– Det är glädjande att vi nu får genomföra två viktiga åtgärder på Mittbanan. Dock finns ett stort behov av ytterligare investeringar. Detta är en liten pusselbit i det stora hela. Redan idag råder kapacitetsbegränsningar utifrån nuvarande trafik. Vi behöver också rusta banan för framtida trafikökningar när Meråkersbanan elektrifierats på norsk sida, säger Jörgen Larsson Ordförande i Partnerskap Mittstråket.

Projektet pågår till och med oktober 2023 och innehåller följande investeringar:
* Etablering av helbomsanläggning med ny ALEX-teknik, Havremagasinet
Hastigheten väster om Östersund är idag 40 km/h. Genom att bygga en helbomsanläggning ökas säkerheten vid plankorsningen och hastigheten kan höjas upp till 120 km/h. Plankorsningen kommer att förses med s.k. ALEX teknik, en ny typ av plankorsning som har förbättrade intrångsskydd, ljudsignal och felutpekning.

* Kapacitetsförstärkning, Erikslund
Erikslund är en av mötesstationerna på den enkelspåriga sträckan mellan Sundsvall – Ånge. Idag måste tågen vänta utanför stationen medan det andra tåget kör in på mötesspåret. Genom investeringen av en samtidig infart kan tågmöten effektiviseras och ske upp till fem minuter snabbare jämfört med idag. Detta gynnar tågtrafiken på Mittbanan genom ökad kapacitet och minskad risk för tågförseningar.