Under perioden 2015 – 2019 bedrevs ett samarbete i projektform under namnet ”Mittstråket”. Projektet omfattade den öst-västliga sträckan Sundsvall – Storlien även om siktet var inställt på hela sträckan Sundsvall -Trondheim.  Samverkan skedde mellan kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland för att korta restider, ökad trafiksäkerhet och kapacitet för gods. Projektet var framgångsrikt, nationella medel i framför allt Trafikverkets budget kunde ”växlas upp” med regionalfondsmedel så att betydligt större investeringar i stråket har kunde göras än vad som annars varit möjligt.

– Nu har vi bildat ett partnerskap för att förstärka samarbetet i det här viktiga öst-västliga stråket. Med en grundfinansiering för ett samordnande kansli får vi kontinuitet och strategiska fördelar. Detta gör att vi kan nå våra mål snabbare säger Jörgen Larsson, ordförande i Partnerskap Mittstråkets styrgrupp.

Partnerskapet kommer samverka inom områdena Mobility management, trafikering, infrastruktur, samhällsplanering och tar avstamp i strategin för Mittstråkets fortsatta utveckling som togs fram inom projektet. Just nu planerar partnerskapet för ett nytt projekt med investeringar längs järnvägen men kommer också samverka inom en rad andra frågor exempelvis; trafiksäkerhet längs E14, främja el och vätgas som drivmedel samt verka för ökad turtäthet mot Norge.